vadovaujančioji institucija

vadovaujančioji institucija
vadovaujančioji institucija statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Institucija, atsakinga už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos sukūrimą, priežiūrą ir tobulinimą, 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos administravimą, valdymo pareiškimo ir metinės galutinių audito ataskaitų ir atliktų patikrinimų rezultatų santraukos, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL 2012 L 298, p. 1) 59 straipsnio (5) a ir b dalyse, parengimą ir pateikimą Europos Komisijai. atitikmenys: angl. Managing Authority šaltinis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“ projektas

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos vadovaujančioji institucija — statusas Aprobuotas sritis žuvininkystė ir žvejyba apibrėžtis Institucija, atsakinga už tinkamą Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos valdymą, įgyvendinimą ir kitų Europos žuvininkystės fondo reglamentuose nustatytų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos vadovaujančioji institucija — statusas Aprobuotas sritis žuvininkystė ir žvejyba apibrėžtis Lietuvos Respublikos arba kitos Europos Sąjungos šalies narės institucija, atsakinga už veiksmingą Žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos valdymą, įgyvendinimą,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga — statusas Aprobuotas sritis informacija, informacinės technologijos ir informacinė visuomenė apibrėžtis Įstatymu ar Vyriausybės nutarimu paskirta ministerija ar kita valstybės institucija ar įstaiga, kurios valdymo sričiai priskirtas registras,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Managing Authority — vadovaujančioji institucija statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Institucija, atsakinga už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos sukūrimą, priežiūrą ir tobulinimą, 2014–2020 metų …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • programme implementing bodies — programą įgyvendinančios institucijos statusas Aprobuotas sritis Politika apibrėžtis Vadovaujančioji institucija, tvirtinančioji institucija ir audito institucija, vykdančios 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • programą įgyvendinančios institucijos — statusas Aprobuotas sritis Politika apibrėžtis Vadovaujančioji institucija, tvirtinančioji institucija ir audito institucija, vykdančios 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Verwaltungsbehörde für ein operationelles Programm — Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos vadovaujančioji institucija statusas Aprobuotas sritis žuvininkystė ir žvejyba apibrėžtis Institucija, atsakinga už tinkamą Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • autorité de gestion d'un programme opérationnel — Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos vadovaujančioji institucija statusas Aprobuotas sritis žuvininkystė ir žvejyba apibrėžtis Institucija, atsakinga už tinkamą Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • managing authority of an operational programme — Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos vadovaujančioji institucija statusas Aprobuotas sritis žuvininkystė ir žvejyba apibrėžtis Institucija, atsakinga už tinkamą Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • leading register management agency — vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga statusas Aprobuotas sritis informacija, informacinės technologijos ir informacinė visuomenė apibrėžtis Įstatymu ar Vyriausybės nutarimu paskirta ministerija ar kita valstybės institucija ar įstaiga,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”